مراکز فعال در تولید بازی

                                                                                 مراکز فعال در تولید بازی

استان گیلان

مرکز فرهنگی دیجیتال خاتم النبیاء(ص)

مدیر مجتمع:  دانیال سمیعی

تعداد  بازیهای تولید شده :83

آدرس سایت : gilan.saramad.ir

استان فارس

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی الزهرا(س)

مدیر مجتمع: ساسان حیدر پور

تعداد  بازیهای تولید شده :3

آدرس سایت : fars.saramad.ir

استان قزوین

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کاسپین

مدیر مجتمع: سعید پور ایمانی

تعداد  بازیهای تولید شده :4

آدرس سایت :

استان جنوب کرمان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی آرمین

مدیر مجتمع: علیرضا فرخی

تعداد  بازیهای تولید شده :2

آدرس سایت :

استان خوزستان

 مرکز فرهنگی دیجتال استانی فانوس

مدیر مجتمع: سید مصطفی موسوی

تعداد  بازیهای تولید شده :2

آدرس سایت : fanoos.saramad.ir

استان کردستان

مرکز فرهنگی دیجتال استانی فجر

مدیر مجتمع: محمد حیدری

تعداد  بازیهای تولید شده :4

آدرس سایت : kordestan.saramad.ir

استان کرمانشاه

مرکز فرهنگی دیجتال استانی آیت الله نجومی

  مدیر مجتمع: امیر محمدی

 تعداد  بازیهای تولید شده :2

آدرس سایت :  : kermanshah.saramad.ir

استان سیستان و بلوچستان

 مرکز فرهنگی دیجتال استانی نخل آفتاب

مدیر مجتمع: محمد مهدی شهرکی

تعداد  بازیهای تولید شده :3

آدرس سایت:

استان ایلام

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کوثر

مدیر مجتمع: حسن حسینی

تعداد  بازیهای تولید شده :2

آدرس سایت :

استان خراسان شمالی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی گلشن

مدیر مجتمع: مبین صادقی راشد

تعداد  بازیهای تولید شده :2

آدرس سایت :