مراکز از نظر تولید تعداد اپلیکیشن تلفن همراه

مراکز فعال از نظر تولید اپلیکیشن تلفن همراه

استان قزوین

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کاسپین

مدیر مجتمع: سعید پور ایمانی

تعداد اپلیکیشنهای تولید شده(ios & android ): 30 

آدرس سایت :

استان فارس

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی حضرت زهرا(س) 

مدیر مجتمع: ساسان حیدر پور

تعداد اپلیکیشنهای تولید شده(ios & android):20 

آدرس سایت : https://fars.saramad.ir

استان خراسان رضوی

مرکز فرهنگی دیجیتال امام رضا(ع)

مدیر مجتمع:  محمد رضا اسماعیل زاده

تعداد اپلیکیشنهای تولید شده(ios & android): 8

آدرس سایت : https://mashhad.saramad.ir

استان مرکزی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی آینه

مدیر مجتمع: میثم افشار زاده

تعداد اپلیکیشنهای تولید شده(ios & android): 8

آدرس سایت : 

استان ایلام

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کوثر

مدیر مجتمع: حسن حسینی

تعداد اپلیکیشنهای تولید شده(ios & android): 8

آدرس سایت :

    استان خوزستان

      مرکز فرهنگی دیجیتال استانی فانوس

مدیر مجتمع: سید مصطفی موسوی

تعداد اپلیکیشنهای تولید شده(ios & android): 6

آدرس سایت :https://fanoos.saramad.ir