مراکز فعال در تولید نرم افزارهای تحت ویندوز

مراکز فعال از نظر تولید نرم افزار تحت ویندوز

استان خراسان رضوی

مرکز فرهنگی دیجیتال توس

مدیر مجتمع:  حمید گود آسیایی

تعداد نرم افزارهای تولید شده : 20 مورد

آدرس سایت : https://toos.saramad.ir

استان فارس

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی حضرت زهرا(س)

مدیر مجتمع: ساسان حیدر پور

تعداد نرم افزارهای تولید شده :15 مورد

آدرس سایت : https://fars.saramad.ir

استان قزوین

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کاسپین

مدیر مجتمع: سعید پور ایمانی

تعداد نرم افزارهای تولید شده : 10 مورد

آدرس سایت :

استان گلستان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی قائم(عج الله)

مدیر مجتمع: سمانه لطفی زاده

تعداد نرم افزارهای تولید شده : 10 مورد

آدرس سایت : https://golestan.saramad.ir

    استان زنجان

      مرکز فرهنگی دیجتال استانی آرتا رسانه

مدیر مجتمع: مریم گوهرزاد

تعداد نرم افزارهای تولید شده : 4 مورد

آدرس سایت : http://www.artarasaneh.ir